TAKING BACK CONTROL

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, overeenkomst of aanbieding tussen Pegasus en een opdrachtgever waarop Pegasus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 • Door akkoord te gaan met de offerte of het contract geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Pegasus en de opdrachtgever.

 • Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Pegasus en de opdrachtgever.

Prijsoffertes

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld.

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Pegasus zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 • Bij trainingen op de locatie van de opdrachtgever worden lesruimte, audiovisuele hulpmiddelen en catering door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

 • Indien een of meerdere deelnemer(s) onderdelen van de training mist, zal er geen terugbetaling plaatsvinden

 • Offertes dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. Pegasus kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk akkoord van Pegasus

 • Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de klant schriftelijk te worden bevestigd.

 • De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30 % van de aannemingssom. Pegasus behoudt zicht het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Kwaliteit

 • Pegasus staat garant voor het kwaliteitsniveau van de producten en haar trainers en coaches. 

 • Pegasus is niet aansprakelijk voor het resultaat van coaching en trainingen.

 

Overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, en brand zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 • Eventuele reeds geleverde prestaties door Pegasus tot aan het moment van de overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Klachten

 • Klachten met betrekking tot trainingen en coaching moeten Pegasus schriftelijk bereiken binnen de 12 werkdagen na de training of coaching.

 • Een klacht schort verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

Betalingstermijnen en modaliteiten

 • Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

 • Pegasus factureert maandelijks op basis van de gepresteerde uren.

 • Bij trainingen in groep dient het factuurbedrag vóór aanvang van de training voldaan te zijn. Indien het factuurbedrag bij aanvang van de training nog niet is voldaan, dan is deelname aan de training niet toegestaan.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Pegasus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief volgens het in het land van uitvoering geldende tarief.

Geheimhouding en intellectuele rechten

 • Pegasus garandeert dat zij alle informatie die verkregen wordt tijdens de coaching vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft. Onze coaches zijn op geen enkele manier verplicht om informatie uit privégesprekken te delen met de opdrachtgever.

 • Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat door Pegasus wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pegasus.

Telefoon: +32 16 98 03 40

E-mail: info@pegasus-training.be

BTW: BE 0506.635.750