TAKING BACK CONTROL

Algemene voorwaarden

Algemeen

•          Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, overeenkomst of aanbieding tussen Pegasus en een opdrachtgever waarop Pegasus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

•          Door akkoord te gaan met de offerte of het contract geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Pegasus en de opdrachtgever.

•          Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Pegasus en de opdrachtgever.

 

Prijsoffertes

•          Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld.

•          Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Pegasus zijn onder voorbehoud van typ- of schrijffouten fouten . Voor de gevolgen van typ- of schrijffouten  wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

•          Indien een of meerdere deelnemer(s) onderdelen van de training mist/missen , zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

•          Offertes dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. Pegasus kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk akkoord van Pegasus

•          Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de opdrachtgever  schriftelijk te worden bevestigd.

•          De opdrachtgever erkent onderlinge elektronische correspondentie als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek.

•          Elke voortijdige beëindiging in hoofde van de opdrachtgever  van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30 % van de aannemingssom. In geval van wanprestatie in hoofde van de opdrachtgever, kan een integrale schadevergoeding worden gevorderd.

 

Kwaliteit

•          Pegasus staat garant voor het kwaliteitsniveau van de producten en haar trainers en coaches.

•          Pegasus verbindt zich louter tot een middelenverbintenis/inspanningsverbintenis.

 

Klachten

•          Klachten met betrekking tot trainingen en coaching moeten Pegasus schriftelijk bereiken binnen 12 werkdagen na de training of coaching.

•          Een klacht vormt in beginsel geen aanleiding voor het beëindigen van de overeenkomst tussen Pegasus en opdrachtgever.

 

Betalingstermijnen en modaliteiten

•          Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

•          Pegasus factureert maandelijks op basis van de gepresteerde uren.

•          Bij trainingen in groep dient het factuurbedrag vóór aanvang van de training voldaan te zijn. Indien het factuurbedrag bij aanvang van de training nog niet is voldaan, dan is deelname aan de training niet toegestaan.

•          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling  van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Pegasus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

•          Bij inschakeling van een incassobureau is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd . De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief volgens het in het land van uitvoering  geldende tarief.

 

Geheimhouding en intellectuele rechten

•          Pegasus garandeert dat zij alle informatie die verkregen wordt tijdens de coaching vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft. Onze coaches zijn op geen enkele manier verplicht om informatie uit privégesprekken te delen met de opdrachtgever.

•          Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat door Pegasus wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pegasus.

Telefoon: +32 16 98 03 40

E-mail: info@pegasus-training.be

BTW: BE 0506.635.750